VISAPĀRĪGIE NOTEIKUMI


                                     BIEDRĪBA ,,LIdomas''
(turpmāk – nometnes organizētājs)

Bērnu dienas nometnes tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt, praktiski realizēt bērniem piedzīvojumu un radošās atpūtas dienas nometnes ''Naudas Laboratorija 1",''Naudas Laboratorija 2" un ''Naudas Laboratorija 3''  2024. gada vasaras periodā.

Nometnes organizētājs apņemas organizēt dienas nometni ''Naudas Laboratorija", ''Naudas Laboratorija 2" un ''Naudas Laboratorija 3 "2024. gada vasaras periodā, laikā no 01.07.2024 līdz 09.08.2024 plkst. 8.30–17.30. Norises vieta – Rīgā, Balsta dambis 15

Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometnes nedēļu, norādot to līgumā.

Dalības maksu dalībnieka vecāks samaksā, noslēdzot līgumu ar nometnes organizētāju.

Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ienākusi nometnes organizētāja kontā.

Nometnes organizētāja tiesības un pienākumi:

• atbildēt par dalībnieku veselību, drošību, kā arī dalībnieku tiesību un bērnu tiesību ievērošanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem;

• nekavējoties informēt dalībnieka vecāku par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;

• nepieciešamības gadījumā nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību;

• nodrošināt higiēnas normu ievērošanu un informēt dalībnieka vecāku par sadzīves apstākļiem nometnē;

• informēt dalībnieka vecāku par nometnes saturu un tās dienas kārtību;

• īstenot nometnes programmu;

• izslēgt dalībnieku no nometnes, ja viņš atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus, kuri ir veidoti ar mērķi sekmēt visu bērnu un personāla drošību un labsajūtu.

Nometnes dalībnieki ir bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem.

Reģistrējoties nometnei, bērna vecāks vai aizbildnis apliecina piekrišanu nometnes iekšējās kārtības noteikumiem. Slēdzot līgumu par piedalīšanos nometnē, par nometnes dalībnieku(-iem) tiek sniegta personu identificējoša informācija.


Limbažu novads,. Limbaži. Jaunā iela 7A-43
Zvani mums +371 26040844